Account Options

Primirea de venituri prin Internet

Obiectiv 2. Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea modului de contabilizare a veniturilor generate de anumite tipuri de fapte economice şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare. Domeniu de aplicare 3. Prezentul standard se aplică la contabilizarea veniturilor provenite din: 1 vînzarea produselor şi mărfurilor; 2 prestarea serviciilor; 3 utilizarea de către terţi a activelor entităţii care generează dobînzi, redevenţe royalty şi dividende.

SNC “VENITURI”

Prezentul standard nu reglementează primirea de venituri prin Internet de contabilizare a veniturilor provenite din: 1 contracte de construcţie SNC "Contracte de construcţii" ; 2 contracte de leasing SNC "Contracte de leasing" ; 3 dividende din investiţii contabilizate pe baza metodei punerii în echivalenţă IAS 28 "Investiţii în entităţi asociate şi asocierile în participaţie" ; 4 contracte de asigurare IFRS 4 "Contracte de asigurare" ; 5 modificări ale valorii juste a activelor financiare şi datoriilor financiare sau cedarea acestora IAS 39 "Instrumente financiare: recunoaştere primirea de venituri prin Internet evaluare" ; 6 modificări ale valorii stocurilor şi altor active curente SNC "Stocuri" ; 7 ieşirea activelor imobilizate SNC "Imobilizări necorporale şi corporale" şi SNC "Creanţe şi investiţii financiare" ; 8 subvenţii SNC "Capital propriu şi datorii" ; 9 diferenţe favorabile de curs valutar şi de sumă SNC "Diferenţe de curs valutar şi de sumă".

Definiţii 5. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică: Valoare justă - suma cu care poate fi schimbat benevol un activ sau decontată o datorie, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate.

Venituri - creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active primirea de venituri prin Internet majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia creşterilor legate de contribuţiile proprietarilor.

Venituri din prestarea serviciilor - venituri din executarea de către entitate a unor lucrări pe parcursul unei anumite perioade de timp de exemplu, venituri din serviciile de transport, reparaţie, intermediere, consultanţă, instruire, agrement-sport, instalare a câștigurile pe investiții pe internet, telefonie, internet, turism. Venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor - venituri din comercializarea bunurilor produse de entitate sau cumpărate pentru a fi revîndute, inclusiv terenurile şi alte imobilizări deţinute în scopuri revînzării.

Venituri sub formă de dobînzi - venituri din utilizarea numerarului sau a echivalentelor acestuia, precum şi din deţinerea obligaţiunilor şi a altor sume datorate entităţii. Venituri sub formă de redevenţe - royalty venituri din utilizarea imobilizărilor necorporale ale entităţii cum ar fi brevetele, mărcile, drepturile de autor copyright şi software-ul pentru computere primirea de venituri prin Internet. Venituri sub formă de dividende - venituri din cotele deţinute în capitalul social al altor entităţi.

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende? Veniturile cuprind beneficiile economice primite sau de primit de către entitate în nume propriu. În componenţa veniturilor nu se includ: 1 taxa pe valoarea adăugată, accizele, alte impozite şi taxe recuperabile.

Exemplul 1.

roboți pentru video cu opțiuni binare

În noiembrie X o entitate a livrat produse finite cumpărătorilor la valoare de vînzare de lei, inclusiv TVA - lei şi accize - lei. În baza datelor din exemplu, suma veniturilor entităţii pe luna noiembrie X constituie lei lei - lei - lei şi se determină ca diferenţa dintre mărimea totală a valorii de vînzare a produselor şi sumele TVA şi accizelor. Aceste sume nu pot fi incluse în componenţa veniturilor, deoarece nu reprezintă beneficii economice pentru entitate şi nu au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu.

În aceste situaţii veniturile entităţii includ doar comisioanele cuvenite. Exemplul 2. Entitatea "A" a încheiat un contract de intermediere cu entitatea "B" privind vînzarea produselor vinicole. În anul X entitatea "A" a vîndut cumpărătorilor produse în valoare totală de lei.

Veniturile se evaluează la valoarea justă a contraprestaţiei mijlocului de plată primite sau de primit diminuată cu valoarea oricăror reduceri de preţ, bonusuri şi altor reduceri comerciale acordate de către vînzător. Exemplul 3. În mai X o entitate a vîndut unui cumpărător unităţi de marfă al cărei preţ unitar obişnuit de vînzare constituie primirea de venituri prin Internet lei.

În cazul tranzacţiilor pe bază de barter schimburi de primirea de venituri prin Internet şi servicii entitatea-vînzător înregistrează în contabilitate următoarele operaţiuni distincte: 1 vînzarea bunurilor şi serviciilor cu recunoaşterea şi evaluarea veniturilor în modul stabilit pentru vînzările ordinare; 2 procurarea bunurilor şi serviciilor cu determinarea valorii acestora în modul stabilit de standardele de contabilitate; 3 decontarea reciprocă a creanţelor şi datoriilor aferente tranzacţiilor pe bază de barter.

Veniturile se recunosc, de regulă, separat pentru fiecare tranzacţie. În anumite situaţii, veniturile pot fi recunoscute pe componentele distincte ale unei tranzacţii de exemplu, dacă preţul de vînzare a bunurilor include o sumă identificabilă pentru servicii ulterioare, această sumă este iniţial înregistrată ca venituri anticipate şi recunoscută ca venituri curente pe măsura prestării serviciilor de deservire a bunurilor comercializate.

cumpărați Skoda pentru tranzacționare

Exemplul 4. În decembrie X entitatea a vîndut unui cumpărător 10 calculatoare la preţ unitar de lei cu condiţia deservirii calculatoarelor pe parcursul a 3 ani.

Înscrieri la Măsura 3 - ajutoare de stat. Webinar cu un expert în fonduri nerambursabile

Preţul unitar de vînzare a calculatorului fără deservire constituie lei. Conform datelor din exemplu, în decembrie X entitatea contabilizează: - veniturile din vînzarea calculatoarelor în sumă de lei lei × 10 unit.

Veniturile şi cheltuielile aferente unora şi aceloraşi fapte economice se recunosc în aceiaşi perioadă de gestiune de exemplu, valoarea bunurilor vîndute şi costul acestora se contabilizează şi se reflectă în situaţia de profit şi pierdere într-o singură perioadă de gestiune.

Contabilitatea veniturilor Contabilitatea veniturilor este condiţionată de sursa de obţinere a acestora - vînzarea produselor şi mărfurilor; prestarea serviciilor; utilizarea de către terţi a activelor entităţii care generează dobînzi, redevenţe şi dividende. Venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor Veniturile din vînzarea produselor şi mărfurilor se recunosc în momentul în care sînt îndeplinite simultan următoarele condiţii: 1 entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor.

Transferul riscurilor şi beneficiilor semnificative aferente drepturilor de proprietate asupra bunurilor, de regulă, coincide cu momentul predării bunurilor către cumpărător sau, la respectarea altor condiţii contractuale, care atestă transferul primirea de venituri prin Internet de proprietate asupra bunurilor respective către cumpărători; 2 entitatea nu mai gestionează bunurile vîndute ca în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nu deţine controlul efectiv asupra bunurilor; 3 mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil; 4 este probabil ca beneficiile economice aferente tranzacţiei vor fi generate către entitate; şi 5 costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

Exemplul 5. În decembrie X entitatea a livrat cumpărătorilor mărfuri cu transferarea drepturilor de proprietate asupra acestora. Valoarea de vînzare a mărfurilor constituie lei, iar valoare contabilă - lei.

Conform datelor din exemplu, în decembrie X entitatea contabilizează: - valoarea de vînzare a mărfurilor comercializate în sumă de lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente; - valoarea contabilă a mărfurilor comercializate în sumă de lei - ca majorare a cheltuielilor curente costului vînzărilor şi diminuare a stocurilor.

Dacă entitatea păstrează riscurile primirea de venituri prin Internet aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor, tranzacţia nu reprezintă o vînzare şi veniturile nu sînt recunoscute.

De exemplu, aceste riscuri se păstrează atunci cînd: 1 entitatea are obligaţii legate de rezultate nesatisfăcătoare, neacoperite de prevederile garanţiilor normale; 2 obţinerea veniturilor dintr-o anumită vînzare este condiţionată de obţinerea de către cumpărător a veniturilor din comercializarea bunurilor; 3 bunurile sînt livrate, dar trebuie instalate, iar instalarea reprezintă o parte semnificativă a contractului şi nu a fost încă realizată de către entitate; şi 4 cumpărătorul are dreptul de a anula vînzarea pe parcursul unui anumit termen şi dintr-un motiv specificat în contractul de primirea de venituri prin Internet şi entitatea-vînzător nu este sigură de probabilitatea returnării bunurilor.

Exemplul 6. În noiembrie X entitatea a livrat în baza unui contract de consignaţie 10 televizoare la preţ unitar de vînzare lei. În baza datelor din exemplu, veniturile entităţii constituie în decembrie X lei lei × 6 unit. În cazul vînzărilor cu livrări amînate veniturile se recunosc la respectarea simultană a următoarelor condiţii: 1 este probabil că se va efectua livrarea bunurilor; 2 la data recunoaşterii vînzării, bunurile sînt disponibile, identificate şi pregătite pentru livrare cumpărătorului; 3 cumpărătorul confirmă în scris solicitarea de amînare a livrării; 4 se respectă condiţiile primirea de venituri prin Internet plată prevăzute în contract.

Veniturile din vînzări cu livrări amînate nu pot fi recunoscute în cazul în care nu există decît intenţia de a achiziţiona sau de a produce bunurile pentru a fi livrate. Vînzările cu livrări amînate apar în cazul tranzacţiilor de comercializare a bunurilor care necesită condiţii speciale de transportare şi de păstrare de exemplu, vînzarea produselor vinicole în loturi mari, a substanţelor chimice. În cazul vînzărilor cu livrări amînate entitatea-vînzător contabilizează două operaţiuni distincte: 1 comercializarea bunurilor care se contabilizează în acelaşi mod ca şi vînzările obişnuite; 2 primirea bunurilor în custodie cu tipurile și proprietățile opțiunilor acestora în conturile extrabilanţiere.

Exemplul 7.

proiect de opțiuni binare 60

În decembrie X entitatea a comercializat unui cumpărător un lot de produse vinicole a căror valoare de vînzare constituie lei, iar cost efectiv - lei. Conform condiţiilor contractuale produsele vinicole se vor păstra la depozitul entităţii şi vor fi livrate cumpărătorului în loturi mici pe parcursul unui an. În baza datelor din exemplu, în decembrie X entitatea-vînzător contabilizează: - veniturile din vînzarea produselor vinicole în sumă de lei - ca majorare concomitentă a creanţelor primirea de venituri prin Internet a veniturilor curente; - costul efectiv al produselor vinicole vîndute în sumă de lei - ca majorare a cheltuielilor curente costului vînzărilor şi diminuare a stocurilor; - valoarea produselor vinicole vîndute şi primite în custodie în sumă de lei - ca majorare a stocurilor primite în custodie în contabilitatea extrabilanţieră.

În cazul în care vînzarea şi returnarea reducerea preţurilor bunurilor au avut loc în perioade de gestiune diferite, veniturile nu se ajustează, iar pierderile din returnarea bunurilor vîndute sau din reducerea preţurilor acestora se înregistrează ca cheltuieli curente sau se recuperează din contul provizioanelor constituite anterior în aceste scopuri.

Exemplul 8. În iunie X o entitate - fabrică de mobilă a comercializat 10 seturi de mobilă pentru oficiu. Valoarea de vînzare a unui set de mobilă constituie 3 lei, iar costul efectiv - lei.

Browser incompatibil

În luna iulie a aceluiaşi an cumpărătorul a depistat 3 seturi de mobilă necalitativă care au fost returnate vînzătorului. În baza datelor din exemplu, entitatea-vînzător contabilizează: în iunie X: - veniturile din vînzarea mobilei în sumă de lei lei × 10 set.

Efecte contabile și fiscale legate de operațiunea de returnare a mărfurilor, Mihai Popovici Veniturile din vînzarea bunurilor nu se ajustează în cazul apariţiei unor incertitudini legate de recuperabilitatea anumitor sume recunoscute anterior ca venituri. Aceste sume se recunosc ca cheltuieli curente sau se recuperează din contul provizioanelor constituite anterior în aceste scopuri. Primirea de venituri prin Internet 9. În noiembrie X entitatea a vîndut produse a căror valoare de vînzare totală constituie lei, iar costul efectiv - lei.

Conform politicilor contabile, pierderile aferente creanţelor compromise se decontează direct la cheltuielile perioadei în care acestea au fost depistate. Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează: în noiembrie X: - veniturile din vînzarea produselor în sumă de lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente; - costul efectiv al produselor vîndute în sumă de lei - ca majorare a cheltuielilor curente costului vînzărilor şi diminuare a stocurilor.

Venituri din prestarea serviciilor Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în cazul îndeplinirii simultane a următoarelor condiţii: 1 mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil; 2 este probabil ca beneficiile economice aferente tranzacţiei să fie obţinute de către entitate; 3 stadiul de execuţie a tranzacţiei la data raportării poate fi evaluat în mod credibil; şi 4 costurile apărute pe parcursul tranzacţiei primirea de venituri prin Internet costurile de finalizare a primirea de venituri prin Internet pot fi evaluate în mod credibil.

Evaluarea veniturilor din prestarea serviciilor se efectuează, de regulă, în mărimea valorii acestora, stabilită de părţile contractante şi confirmată documentar.

Evaluarea acestor venituri este credibilă doar în cazul în care entitatea a convenit cu celelalte părţi participante răspândirea strategiei de opțiuni binare tranzacţie Opțiuni Khovansky condiţii: 1 drepturile fiecărei părţi care au putere juridică şi se referă la prestarea şi primirea serviciilor; 2 compensaţia presupusă; 3 metodele şi condiţiile de plată.

Recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor se efectuează conform uneia din următoarele metode: 1 metoda prestării integrale; 2 metoda procentului de finalizare. Metoda prestării integrale se recomandă în cazurile în care termenul de prestare a serviciilor nu depăşeşte o perioadă de gestiune. La utilizarea acestei metode veniturile din prestarea serviciilor se recunosc şi se contabilizează după încheierea tranzacţiei.

Exemplul