Alegerea centrelor de dealing. EUR-Lex Access to European Union law

Articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că politicile Uniunii trebuie să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Article 38 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union provides that Union policies are to ensure a high level of consumer protection. Piața internă ar trebui să le ofere consumatorilor o valoare adăugată concretizată printr-o calitate mai bună, o varietate mai mare, prețuri rezonabile și standarde de siguranță ridicate pentru bunuri și servicii, care ar trebui să promoveze un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. The internal market should provide consumers with added value in the form of better quality, greater variety, reasonable prices and high safety standards for goods and services, which should promote a high level of consumer protection.

Eliminarea obstacolelor directe și indirecte din calea bunei funcționări a pieței interne și creșterea încrederii cetățenilor sunt esențiale alegerea centrelor de dealing realizarea pieței interne. Acest acces ar trebui să existe atât în cazul tranzacțiilor online, cât și al celor offline și este deosebit de important atunci când consumatorii fac cumpărături în străinătate. That access should apply to online as well as to offline transactions, and is particularly important when consumers shop across borders.

Cu toate acestea, SAL nu este încă dezvoltată suficient și coerent în Uniune. Consumatorii și comercianții încă nu știu că există mecanisme de atac extrajudiciare, în timp ce doar un procentaj scăzut de cetățeni știu cum să prezinte o reclamație unei entități SAL.

Acolo unde procedurile SAL sunt disponibile, nivelul calității lor variază considerabil de la un stat membru la altul, deseori litigiile transfrontaliere nefiind gestionate în mod eficace de către entitățile SAL. However, ADR alegerea centrelor de dealing not yet sufficiently and consistently developed across the Union.

Consumers and traders are still not aware of the existing out-of-court redress mechanisms, with only a small percentage of citizens knowing how to file a complaint with an ADR entity. Where ADR procedures are available, their quality levels vary considerably in the Member States and cross-border disputes are often not handled effectively by ADR entities.

Din aceleași motive, comercianții ar putea avea rețineri în a vinde consumatorilor din alte state membre atunci când nu există suficient acces la proceduri SAL de calitate. De asemenea, comercianții cu sediul într-un stat membru în care procedurile SAL de calitate nu sunt disponibile în mod suficient sunt în dezavantaj competitiv față de comercianții care au acces la aceste proceduri și care pot astfel să soluționeze litigiile în materie de consum mai rapid și mai ieftin.

For the same reasons, traders might abstain from selling to consumers in other Member States where there is no sufficient access to high-quality ADR procedures.

Furthermore, traders established in a Member State where high-quality ADR procedures are not sufficiently available are put at a competitive disadvantage with regard to traders strategie video pbf pentru opțiuni binare alegerea centrelor de dealing access to such procedures and can thus resolve consumer disputes faster and more cheaply.

Având în vedere intensificarea comerțului transfrontalier și a circulației persoanelor, este de asemenea important ca entitățile SAL să instrumenteze litigiile transfrontaliere în mod eficient.

alegerea centrelor de dealing

Due to increased cross-border trade and movement of persons, it is also important that ADR entities handle cross-border disputes effectively. În plus, în concluziile sale din 30 mai privind prioritățile pentru relansarea pieței unice, Consiliul Uniunii Europene a evidențiat importanța comerțului electronic și a recunoscut că sistemele SAL în materie de consum pot asigura o cale de atac simplă, rapidă și la un preț redus atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți.

Punerea în aplicare cu succes a acestor sisteme necesită angajamentul și sprijinul politic continuu din partea tuturor actorilor, fără a compromite caracterul abordabil, transparența, flexibilitatea, rapiditatea și calitatea procesului decizional al entităților SAL care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Moreover, in its Conclusions of 30 May on the Priorities for relaunching the Single Market, the Council of the European Union highlighted the importance of e-commerce and agreed that consumer ADR schemes can offer low-cost, simple and quick redress for both consumers and traders.

The successful implementation of those schemes requires sustained political commitment and support from all actors, without compromising the affordability, transparency, flexibility, speed and quality of decision-making by the ADR entities falling within the scope of this Directive.

Regulamentul UE nr. Disponibilitatea unor entități SAL de calitate în întreaga Uniune constituie, așadar, o condiție prealabilă pentru buna funcționare a platformei SOL. Serviciile fără caracter economic sunt servicii care nu sunt prestate în scop economic.

Prin urmare, serviciile de interes general fără caracter economic prestate de stat sau în numele statului, în absența remunerației, nu ar trebui să fie reglementate de prezenta directivă, indiferent de forma juridică sub care sunt prestate serviciile alegerea centrelor de dealing. Non-economic services are services which are not performed for economic consideration. As a result, non-economic services of general interest performed by the State or on behalf of the State, without remuneration, câștigați bitcoin rapid și mult fără investiții not be covered by this Directive irrespective of the legal form through which those services are provided.

Această dezvoltare ar trebui să se bazeze pe procedurile SAL existente în statele membre și să respecte tradițiile juridice ale acestora. Diseminarea SAL poate să se dovedească importantă și în acele state membre în care există o întârziere considerabilă în ceea ce privește cazurile aflate în așteptare în instanțe, fapt care împiedică cetățenii Uniunii să își alegerea centrelor de dealing dreptul la un proces echitabil, într-un termen rezonabil.

Such development should build on existing ADR procedures in the Member States and respect their legal traditions.

alegerea centrelor de dealing

The dissemination of ADR can also prove to be important in those Member States in which there is a substantial backlog of cases pending before faceți bani ușor și rapid courts, preventing Union citizens from exercising their right to a fair trial within a reasonable time.

Acestea ar trebui să includă litigiile apărute din vânzarea sau furnizarea de conținut digital în schimbul unei remunerații. Prezenta directivă ar trebui să se aplice reclamațiilor prezentate de consumatori împotriva comercianților.

Aceasta nu ar trebui să se aplice reclamațiilor prezentate de comercianți împotriva consumatorilor sau litigiilor între comercianți. Cu alegerea centrelor de dealing acestea, prezenta directivă nu ar trebui să împiedice statele membre să adopte sau să mențină în vigoare dispoziții privind procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor respective.

This should include disputes arising from the sale or provision of digital content for remuneration. This Directive should apply to complaints submitted by consumers against traders. It should not apply to complaints submitted by traders against consumers or to disputes between traders. However, it should not alegerea centrelor de dealing Member States from adopting or maintaining in force provisions on procedures for the out-of-court resolution of such disputes. Aceste proceduri interne de instrumentare a reclamațiilor pot constitui un mijloc eficace de soluționare a litigiilor în materie de consum într-o etapă timpurie.

Such internal complaint handling procedures can constitute an effective means for resolving consumer disputes at an early stage. Dacă însă contractul este încheiat în scopuri parțial circumscrise activității comerciale a persoanei și parțial aflate în afara acesteia contracte cu dublu scop și dacă scopul comercial este într-atât de limitat, încât nu are o pondere predominantă în contextul general al furnizării, respectiva persoană ar trebui să fie, de asemenea, considerată drept un consumator.

Pentru a se asigura securitatea juridică, ar trebui să se prevadă că, în caz de conflict, prevalează prezenta directivă, cu excepția cazurilor în care aceasta cuprinde dispoziții contrare explicite. In order to ensure legal certainty, it should be provided that, alegerea centrelor de dealing the event of conflict, this Directive is to prevail, except where it explicitly alegerea centrelor de dealing otherwise.

Prezenta directivă ar trebui să reglementeze orice entitate care este stabilită pe o bază durabilă, oferă soluționarea unui litigiu între un consumator și un comerciant printr-o procedură SAL și este înscrisă pe listă în conformitate cu prezenta directivă. Prezenta directivă poate viza, de asemenea, în cazul în care statele membre decid acest lucru, entitățile de soluționare a litigiilor care impun soluții obligatorii pentru părți.

Cu toate acestea, o procedură extrajudiciară care este creată pe bază ad hoc pentru un singur litigiu între un consumator și un comerciant nu ar trebui considerată drept procedură SAL. This Directive should cover any entity that is established on a durable basis, offers the resolution of a dispute between a consumer and a trader through an ADR procedure and is listed in accordance with this Directive.

This Directive may also cover, if Member States so decide, dispute resolution entities which impose solutions which are binding on the parties. However, an out-of-court procedure which is created on an ad hoc basis for a single dispute between a consumer and a trader should not alegerea centrelor de dealing considered as an ADR procedure.

Ele pot lua forma unor proceduri în care entitatea SAL aduce părțile împreună cu scopul de a facilita o soluție amiabilă sau a unor proceduri în care entitatea SAL propune o soluție sau proceduri în care entitatea SAL impune o soluție.

Ele pot fi, de asemenea, combinații de două sau mai multe astfel de proceduri. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere tipului de proceduri SAL din statele membre. They can take the form of procedures where the ADR entity brings the parties together with the aim of facilitating an amicable solution, or procedures where the ADR entity proposes a solution or procedures where the ADR entity imposes a solution.

They can also take the form of a combination of two or more such procedures. Prin urmare, respectivele proceduri, în principiu, ar trebui să modul de operare cu opțiuni binare excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, cu excepția alegerea centrelor de dealing în care un stat membru decide că aceste proceduri pot fi recunoscute drept proceduri SAL în temeiul prezentei directive și cu condiția ca entitățile respective să fie pe deplin conforme cu cerințele specifice în materie de independență și imparțialitate prevăzute de prezenta directivă.

Entitățile SAL care oferă soluționarea litigiilor prin astfel de proceduri ar trebui să facă obiectul unei evaluări periodice a conformității lor cu cerințele de calitate prevăzute în prezenta directivă, inclusiv cu cerințele suplimentare specifice care asigură independența lor. Therefore, those procedures should, in principle, be excluded from the scope of this Directive, unless a Member State decides that such procedures can be recognised as ADR procedures under this Directive and provided that those entities are in complete conformity with the specific requirements on independence and impartiality laid down in this Directive.

ADR entities offering dispute resolution through such procedures should be subject to regular evaluation of their compliance opțiunile binare analizează retragerea banilor the quality requirements set out in this Directive, including the specific additional requirements ensuring their independence. De asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice încercărilor unui alegerea centrelor de dealing de a soluționa un alegerea centrelor de dealing pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu.

Furthermore, it should not apply to attempts made by a judge to settle a dispute in the course of a judicial proceeding concerning that dispute.

Тиассо пропустила. Элли и Эпонина настолько перепугались, что промолчали целых десять минут. Больше Элли не видела крохотных роботов, ей не было известно, на какое время назначен побег. Но время казни матери приближалось, и когда места в аудитории начали заполняться, Элли ощутила, как отчаянно заколотилось ее сердце. "Что, если они потерпели неудачу.

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a îndeplini alegerea centrelor de dealing obligație bazându-se pe entitățile SAL existente cu o funcționare corespunzătoare și adaptând domeniul lor de aplicare, după alegerea centrelor de dealing, sau tranzacționare de succes a comercianților crearea de noi entități SAL.

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere funcționării entităților de soluționare a litigiilor existente care activează în cadrul autorităților naționale de protecție a consumatorilor din statele membre, în care funcționarii publici sunt responsabili de soluționarea litigiilor. Funcționarii publici ar trebui considerați drept reprezentanți ai intereselor atât ale consumatorilor, cât și ale comercianților. Prezenta directivă nu ar trebui să oblige statele membre să creeze o entitate SAL specifică pentru fiecare sector de comerț cu amănuntul.

Atunci când este necesar, pentru a asigura o acoperire sectorială și geografică completă și accesul deplin la SAL, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea crearea unei entități SAL complementare care să se ocupe de litigiile pentru a căror soluționare nu este competentă nicio entitate SAL specifică. Entitățile SAL complementare au rolul de a constitui o protecție pentru consumatori și pentru comercianți prin garantarea faptului că nu există lacune în ceea ce alegerea centrelor de dealing accesul la o entitate SAL.

Member States should have the possibility of fulfilling alegerea centrelor de dealing obligation by building on existing properly functioning ADR entities and adjusting their scope of application, if needed, or by providing for the creation of new ADR entities. This Directive should not preclude the functioning of existing dispute resolution entities operating within the framework of national consumer protection authorities of Member States where State officials are in charge of dispute resolution.

When necessary, in order to ensure full sectoral and geographical coverage by and access to ADR, Member States should have the possibility to provide for the creation of a residual ADR entity that deals with disputes for the resolution of which no specific ADR entity is competent.

alegerea centrelor de dealing

Residual ADR entities are intended to be a safeguard for consumers and traders by ensuring that there are no gaps in access to an ADR entity. Mai mult, pentru a garanta că entitățile SAL își pot desfășura activitatea în mod eficace, entitățile respective ar trebui să aibă posibilitatea de a menține sau de a introduce, în conformitate cu legislația din statul membru în care sunt stabilite, norme procedurale care să le permită să refuze instrumentarea litigiilor în anumite circumstanțe, de exemplu atunci când un litigiu este prea complex și, prin urmare, ar fi soluționat mai bine în instanță.

Cu toate acestea, normele procedurale care permit entităților SAL să refuze instrumentarea unui litigiu ar trebui să nu afecteze în mod semnificativ accesul consumatorilor la procedurile SAL, inclusiv în cazul litigiilor transfrontaliere. Astfel, atunci când decid asupra unui prag financiar, statele membre ar trebui să țină întotdeauna seama de faptul că valoarea reală a litigiului poate varia de la un stat membru la altul și, prin urmare, că stabilirea unui prag disproporționat de înalt într-un stat membru ar putea să afecteze accesul la procedurile SAL pentru consumatorii din alte state membre.

Statele membre nu ar trebui să aibă obligația de a asigura faptul că consumatorul alegerea centrelor de dealing poate prezenta reclamația unei alte entități SAL, în cazul în care o entitate SAL căreia i-a fost prezentată inițial reclamația a refuzat să o instrumenteze din cauza normelor sale procedurale.

În aceste cazuri, ar trebui să se considere că statele membre și-au îndeplinit obligația de a asigura acoperirea deplină de către entitățile SAL. Furthermore, in order to ensure that ADR entities can operate effectively, those entities should have the possibility of alegerea centrelor de dealing or introducing, in accordance with the laws of the Member State in which they are established, procedural rules that allow them to refuse to deal with disputes in specific circumstances, for example where a dispute is too complex and would therefore be better resolved in court.

Thus, when providing for a monetary threshold, Member States should always take into account that the real value of a dispute may vary among Member States and, consequently, setting a disproportionately high threshold in one Member State could impair access to ADR procedures for consumers from other Member States.

Member States should not required alegerea centrelor de dealing ensure that the consumer can submit his complaint to another ADR entity, where an ADR entity to which the complaint was first submitted has refused to deal with it because of its procedural rules. In such cases Member States should be deemed to have fulfilled their obligation to ensure full coverage of ADR entities.

Pentru a îmbunătăți acoperirea și accesul consumatorilor la SAL în întreaga Uniune, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide să se bazeze pe entități SAL stabilite în alt stat membru sau entități SAL regionale, transnaționale sau paneuropene, atunci când comercianți din state membre diferite intră sub incidența aceleiași entități SAL.

Cu toate acestea, recurgerea la entități SAL stabilite în alt stat membru sau la entități SAL transnaționale sau paneuropene nu ar trebui să aducă atingere responsabilității statelor membre de a asigura acoperirea completă și accesul deplin la entitățile SAL. Soluționările extrajudiciare colective ar trebui să facă faceți bani cu înțelepciune unor ample evaluări de impact înainte ca alegerea centrelor de dealing respective să fie propuse la nivelul Uniunii.

Existența unui sistem eficace pentru acțiunile colective și accesul ușor la SAL ar trebui să fie complementare; aceste proceduri nu ar trebui să se excludă reciproc. Comprehensive impact assessments should be carried out on collective out-of-court settlements before such settlements are alegerea centrelor de dealing at Union level. The existence of an effective system for collective claims and easy recourse to ADR should be complementary and they should not be mutually exclusive procedures.

Cauta informatiile dorite

Statele membre ar trebui să fie încurajate să protejeze confidențialitatea procedurilor SAL în cadrul oricărei proceduri judiciare civile sau comerciale sau al unei proceduri de arbitraj ulterioare. Member States should be encouraged to protect the confidentiality of ADR procedures in any subsequent civil or commercial judicial proceedings or arbitration. Informațiile comunicate în acest sens ar putea fi însoțite de recomandări cu privire la modul în care aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate în viitor, în scopul de a ridica standardele comercianților și de a facilita schimbul de informații și de bune practici.

Persoana fizică sau organismul colegial care răspunde de SAL ar trebui să fie independente de toți cei care ar putea avea un interes în rezultatul final și ar trebui să nu se afle într-un conflict de interese care i-ar putea împiedica să ia o hotărâre echitabilă, imparțială și independentă.

The natural person or collegial body in charge of ADR should be independent of all those who might have an interest in the outcome and should have no conflict of interest which could impede him or it from reaching a decision in a fair, impartial and independent manner.

Pentru a se asigura independența acțiunilor lor, persoanele respective ar trebui să fie numite pentru o perioadă suficient de lungă și nu ar trebui să primească niciun fel de instrucțiuni de la oricare dintre părți sau de la reprezentanții acestora. In order to ensure the independence of their actions, those persons should also be appointed for a sufficient duration, and should not be subject to any instructions from either party or their representative.

Aceste circumstanțe ar putea fi reprezentate de orice interes financiar, direct sau indirect, legat de rezultatul procedurii SAL sau orice relație personală sau de afaceri cu una sau mai multe dintre părți în cursul ultimilor trei ani anteriori preluării postului, inclusiv orice calitate care nu este legată de SAL și în care persoana respectivă a acționat pentru una sau mai multe dintre părți, pentru o organizație profesională sau o asociație de întreprinderi în care una dintre părți este membră sau pentru orice alegerea centrelor de dealing membru al acestora.

This could be any financial interest, direct or indirect, in the outcome of the ADR procedure or any personal or business relationship with one or more of the parties during the three years prior to assuming the post, including any capacity other than for the purposes of ADR in which the person concerned has acted alegerea centrelor de dealing one or more of the parties, for a professional organisation or a business association of which one of the parties is a member or for any other member thereof.

Prin urmare, ar trebui prevăzute cerințe specifice în cazul în care statele membre decid să permită ca procedurile de alegerea centrelor de dealing a litigiilor în aceste cazuri să fie considerate proceduri SAL în temeiul prezentei directive. Atunci când persoanele atașament bitcoin responsabile de SAL sunt angajate sau primesc orice tip de remunerație exclusiv de la o organizație profesională sau o asociație de întreprinderi din care face parte comerciantul, acestea ar trebui să aibă la dispoziție un buget alocat separat, suficient pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Therefore, specific requirements should be provided for in the event that Member States decide to allow dispute resolution procedures in such cases to qualify as ADR procedures under this Directive.

More Ce este Forexul? Forex  Foreign Exchange este o piață de schimburi interbancare de valute la prețuri libere. Apariția pieței Forex a fost posibilă după înlăturarea în anul de către președintele SUA, Nixon, a sistemului valutar implementat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial la Bretton-Woods pentru a administra relațiile comerciale și valutare dintre statele capitaliste. Acordul Smithsonian a funcţionat doar şase luni, astfel încât, în prin conferința de la Jamaica, s-au pus bazele sistemului valutar actual, în care cursurile de schimb fixe au fost înlocuite cu regimuri flotante în majoritatea economiilor lumii.

Where natural persons in charge of ADR are employed or receive any form of remuneration exclusively from a professional organisation or a business association of which the trader is a member, they should have at their disposal a separate and dedicated budget sufficient to fulfil their tasks.

În special, persoanele fizice ar trebui să dispună de suficiente cunoștințe generale în materie juridică pentru a înțelege implicațiile juridice ale litigiului, fără a fi obligate să fie specialiști calificați în domeniul juridic.

alegerea centrelor de dealing

In particular, those persons should have sufficient general knowledge of legal matters in order to understand the legal implications of the dispute, without being obliged to be a qualified legal professional. Prin conferirea unui caracter obligatoriu unora dintre principiile stabilite în respectivele recomandări ale Comisiei, prezenta directivă stabilește un set de cerințe de calitate care se aplică tuturor procedurilor SAL desfășurate de o entitate SAL care a fost notificată Comisiei.

By making some of the principles established in those Commission Recommendations binding, this Directive establishes a set of quality requirements which apply to all ADR procedures carried out by an ADR entity which has been notified to the Commission. Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice statele membre să adopte sau să mențină norme care depășesc sfera dispozițiilor prezentei directive.

This Directive should not prevent Member States from adopting or maintaining rules that go beyond what is provided for in this Directive.

"А что бы ты делала, - спросил Николь внутренний голос, - на месте Наи. Разве ты утром не ударилась в панику, представив себе, что тебя могут отделить от Бенджи?" -. Может быть, ты поговоришь с ней, мама, - предложил Патрик, - когда она закончит медитацию. Она выслушает: Наи всегда говорила, что уважает тебя за мудрость. - Возможно, ты хочешь, чтобы я ей что-то передала от .

Pentru a asigura transparența entităților SAL și a procedurilor SAL este necesar ca, înainte de a se angaja într-o procedură SAL, părțile să primească informații clare și accesibile de care au nevoie pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză.

Nu ar trebui să se impună ca aceste informații să fie furnizate comercianților atunci când participarea lor la procedurile SAL este obligatorie în temeiul legislației naționale. In order to ensure the transparency of ADR entities and of ADR procedures it is necessary that the parties receive the clear and accessible information they need in order to take an informed decision before engaging in an ADR procedure.

The provision of such alegerea centrelor de dealing to traders should not be required where their participation in ADR procedures is mandatory under national law. Entitatea SAL care a primit o reclamație ar trebui să notifice părțile după primirea tuturor documentelor necesare pentru aplicarea procedurii SAL. În anumite cazuri excepționale de o deosebită complexitate, inclusiv atunci când una dintre părți se află, din motive întemeiate, în imposibilitatea de a participa la procedură, entitățile SAL ar trebui să aibă posibilitatea de a prelungi termenul în scopul desfășurării unei examinări a cazului respectiv.

Părțile ar trebui să fie informate în legătură cu orice prelungire a termenului respectiv, precum și în legătură cu perioada aproximativă estimată ca fiind necesară pentru încheierea litigiului.

EUR-Lex Access to European Union law

The ADR entity which has received a complaint should notify the parties after receiving all the documents necessary alegerea centrelor de dealing carry out the ADR procedure. In certain exceptional cases of a highly complex nature, including where one of the parties is unable, on justified grounds, to take part câștigați bani reali în travian autentificare bitcoin ADR procedure, ADR entities should be able to extend the timeframe for the purpose of undertaking an examination of the case in question.

The parties should be informed of any such extension, and of the expected approximate length of time that will be needed for the conclusion of the dispute.

În cazul în care se aplică costuri, procedura SAL ar trebui să fie accesibilă, atractivă și necostisitoare pentru consumatori. În acest scop, costurile nu ar trebui să depășească un tarif simbolic.

  • EUR-Lex - L - EUR-Lex
  • Но действительно ошеломляет то, каким образом они сумели образовать эту грандиозную симбиотическую систему, сложностью своей намного превосходящую все, что мы можем представить.

In the event that costs are applied, the ADR procedure should be accessible, attractive and inexpensive for consumers. To that end, costs should not exceed a nominal fee. Entitățile SAL ar trebui să îi informeze pe consumatori cu privire la drepturile lor înainte alegerea centrelor de dealing aceștia să accepte sau să urmeze soluția propusă. De asemenea, ambele părți ar trebui să aibă posibilitatea de a-și prezenta informațiile și probele fără a fi prezente fizic.